Stephen Lim
Stephen Lim

Academic Partnerships Committee

Chuah Huai Jie
Chuah Huai Jie

VP Academic Partnerships

Vivienne Yoong
Vivienne Yoong

VP Innovation & Technology

Eng Wei Yong
Eng Wei Yong

Marketing & PR Committee

Cassandra Wong
Cassandra Wong

Marketing & PR Committee

Frank L. Amptmeijer
Frank L. Amptmeijer

VP Marketing & PR

Tharma Gannasin
Tharma Gannasin

VP Partnerships

Membership Committee
William Wong

Membership Committee

Angela Kew Chui Teen
Angela Kew Chui Teen

VP Membership